1 Ocak 2008

Şiva'nın Sutraları

1. BÖLÜM
1. Tam bilgi ve faaliyetin mutlak özgürlüğünün farkındalığı, Özben ya da Gerçek’in doğasıdır.
2. Kişinin gerçek doğası hakkındaki cehaleti zincire vurulmasının sebebidir.
3. Mayiya Mala* ve karma mala* da, zincire vurulmanın sebebidir.
4. Bu sınırlı bilginin temeli, anlaşılamayan Ana ya da alfabede yer alan Sesin Gücüdür.
5. Bir anda ortaya çıkan aşkın şuur Bhairava (Shiva) dır.
6. Yoğun ve tek noktaya odaklı farkındalık aracılığıyla gelen şaktilerin ortak birlikteliği ile, şuurdan ayrı bir şey olan (-rak algılanan) evren ortadan kaybolur.
7. Şuurun farklı halleri olan uyanıklık, rüya ve derin uyku durumunda bile, dördüncü durum olan Ben-bilinci’nin kendinden geçkin deneyimi yer alır.
8. (Şuurun uyanıklık hali) Dış dünya ile ilgili duyularla direkt edinilen tüm bilgiyi içerir.
9. (Şuurun rüya hali) Dış dünya ile kişi direkt irtibatta olmadan, aklın bağımsız faaliyetiyle edinilen tüm bilgiyi içerir.
10. Herhangi bir plandaki farkındalık yoksunluğu, yanılgının derin uykusudur.
11. Bu üçlemede (uyanıklık, rüya, derin uyku halinde) Ben-Şuurunun aşırı sevincinin tadını alan kişi, doğrusu tüm duyularının hakimidir.
12. Yoga’nın adımları ve basamakları merak çekici bir hayreti oluşturur.
13. Shiva ile birlikte olan yogi’nin İrade-gücü, Kumari** olan Uma**’dır.
14. Tüm nesnel iç ve dış fenomenler sanki onun kendi bedeni gibidir.
15. Akıl şuurun özü ile birleştiğinde, her bir gözlemlenebilen fenomen ve hatta boşluk şuurun bir biçimi gibi gözükür.
16. Ya da Saf İlke’nin (Uma) sürekli farkındalığı ile kişi, sınırlı benliğinde zincirlere bağlayıcı gücü olmayan kişiye benzer.
17. Tereddütsüz farkındalık, Özben’in bilgisini oluşturur.
18. Dünyadaki özne ve nesnelerin her ikisi açısından da (baktığında) Bilen olarak doğasında kalabilmeyi hisseden yoginin neşesi, samadhi’nin neşesidir.
19. Tek-odaklılıkla, yogi İccha Şakti (İlahi İrade Gücü) ile tamamen birleşebildiğinde, kendi isteğine göre istediği bedeni yaratma gücüne de sahip olur.
20. Yogi’nin diğer normal-üstü güçleri varolanların parçalarını/elementlerini bir araya getirebilme ya da birleştirebilme gücü, varolanların parçalarını/elementlerini ayırabilme gücü ve (zamanın ve uzayın ayırdığı) herşeyi bir araya getirebilme gücüdür.
21. Şaktilerin bütünü üzerinde edinilecek ustalığın tam elde edilmesi Suddhavidya***’nın görünüşüyle olur.
22. (İlahi gücün) Muazzam göl(ü) ile birleşmeyle, (kişi) tüm mantraların üretici kaynağı olan Yüce Ben-şuuru deneyimine sahip olur.

2. BÖLÜM
1. En Yüksek Gerçeklik’le kişinin özdeşleşmesinin yoğun farkındalığının mantra içinde özel bir yeri vardır ve böylece, bu Gerçeklik’le özdeş olunca, aklın kendisi mantra olur.
2. Gayretli ve kendiliğinden gelişen yakın uygulama memnun olmada etkindir.
3. Özü, en yüce ikilikçi-olmayan (dualist-olmayan) bilgide yer alan kelimelerin çokluğuna özgü mükemmel Ben-şuurunun ışık dolu varlığı, mantra’nın gizidir.
4. Akılsal tatmin “mayik*”tedir, (mayik) yaygın aşağı bilginin bir biçimidir ve tıpkı rüya gibi kafa karıştırır.
5. Kendiliğinden gelişen yüce bilginin meydana çıkmasında, şuurun sınırsız engin genişlemesindeki hareket durumu oluşur ki, buna Şiva durumu denir. Bu, Gerçeğin Yüce Durumu’dur.
6. Sadece İçsel Farkındalığa ulaşmış Guru yardımıyla istekli buna ulaşabilir.
7. (Memnun olan guru’dan) kelime öbeğine ilişkin aydınlanma gelir.
8. (böyle bir kişinin) bedeni (en yüce şuuran ateşine dökülecek) adak haline gelir.
9. Zincirlere vurulmuş olmanın sebebi olan sınırlı, yozlaşmış bilgi, mahvolmanın besinidir.
10. (kişinin kendi Özben’inin farkına varmasıyla) dünyada herkese açık olan yaygın bilgi zamanla çözülür, yok olur. Sonra, daha önce kavranan dünyadaki nesnelerle ilgili yanıltıcı bilgi sadece bir rüya olarak hatırlanır.

3. BÖLÜM
1. Bireysel Özben akıldır.
2. (bu sınırlı, deneysel kişiye ait) akıldan doğan bilgi, zincire vurulmanın kaynağıdır.
3. Kala (sınırlı yapan benim ilkesi) gibi tattva*’lar maya*’dır.
4. Bedendeki tattva’ların çeşitli bölümlerinin çözülmesi (için) bhavana* uygulanmalıdır.
5. Sinir kanallarındaki Prana akışının Şuşumna*’da çözülmesi için, elementler üzerinde hakimiyet sağla. (yogi) Aklını Elementlerden geri çekmeye ve elementlerden ayırmaya (Bhavana aracılığıyla erişir).
6. Normal-üstü güç, cehaletten dolayı oluşan perdeden kaynaklanır.
7. Yanıltıcı Maya’nın her yerde bulunan zaferi yüzünden, Gerçek’in doğal, temel bilgisi üzerine hakimiyet vardır.
8. (Bu) kişi, her zaman uyanıktır, yani unmana* ile her zaman Bir haldedir, bu kişiye dünya (kişinin) kendi parlaklığı olarak görünür.
9. Kendi temel ruhsal doğasının farkına varmış bu kişinin Özben’i, sadece (dünya sahnesinde oynayan) bir aktördür.
10. İçsel ben, sahneyi oluşturur.
11. (Yogi’nin) duyuları seyirciyi oluşturur.
12. Daha yüksek ruhsal zeka yoluyla, Özben’in Işığı’nın farkındalığı gelir.
13. Özgürlük başarılır.
14. (Yogi) Özgürlük’ü kendi bedenindeyken tezahür ettirebildiğinde, bunu başka diğer her yerde de yapabilir.
15. Kişi, dünyanın kaynağı olan Şuur’un aktif Işığı’na tam dikkatini vermelidir.
16. İlahi Şakti’nin en yüksek gücü*nde yerleşik bulunduğunda, kişi kolaylıkla ölümsüzlük okyanusuna dalar.
17. (Bu) kişi, yaratıcı olan ve kendisinin yerleşik bulunduğu şuur yönüne veya (şuur) ölçüsüne göre biçimler ortaya çıkarabilir.
18. Suddha Vidya* kaybolmadığı sürece, bu kişi için bir başka doğum olasılığı tamamen ortadan kalkar.
19. “ka” grubu ve diğer harf gruplarının faaliyet alanında bulunan ve sınırlı varlıkların anaları olan Mahesvari ve diğerleri* (bu kişiyi yönetenler haline gelirler)
20. Atmik şuurun dördüncü hali diğer üç hal*in içine yağ gibi dökülmelidir.
21. Kişi bu (hale), hiç bir düşünce tarafından oluşturulmamış içsel Ben farkındalığı ile dalarak girmelidir.
22. Yogi’nin prana’sı düzgün ve sakince yayıldığında, her şeyin aynı olduğu Birlik farkındalığına sahip olur.
23. (bu duruma gelene kadar geçilen) Ara basamaklarda, aklın daha düşük seviyeli durumları ortaya çıkar.
24. Gerçek Ben-Şuuru nesnelerle birleştiğinde, ortadan kaybolmuş olan şuurun aşkın hali tekrar ortaya çıkar.
25. (Böyle bir yogi) Siva gibi olur.
26. Bedende kalarak (bu kişi), sevgi ve saygı gösterilen adanma fiilini yerine getirir.
27. (bu kişinin herhangi bir) sohbeti (bile), mırıldanan duayı oluşturur. (-bir dua gibidir)
28. Özben Bilgisi, bu kişinin (etrafa) yaydığı hediyedir.
29. Doğrusu, şakti* grubunda bulunan (şaktiler üzerinde hakimiyet sağlamış) kişi, bilgelik vasıtası olarak hizmet eder.
30. Bu evren, (bu kişinin) katları açılmış güçleridir.
31. Hatta evren sadece yaradılışta değil, ama bunu takip eden durumlarda da (bu kişinin) katları açılmış güçleridir.
32. Birbiri ardına oluşan dünyanın devamı ve çözülmesine rağmen, Özne ya da bilen olmasından dolayı, Yogi’nin farkındalığında bir kesinti olamaz.
33. Bu yogi zevk ve acıyı dışsal bir şey olarak düşünür.
34. Zevk ve acının etkisinden tamamen özgür olarak, doğrusu, bu kişi Yalnız’dır, (bu kişi) tamamen, bütünüyle şuur olan gerçek Özben’indedir.
35. Ama kim ki iyi ve kötü fiillerle uğraşır, bu kişi yoğun yanılgı kütlesi haline gelir.
36. Farkların yok olmasıyla, (yogi’ye) Doğa ve yaşamın çeşitliliğinin farklı krallıklarını yaratma kapasitesi hasıl olur.
37. Kişi, yaratıcılığın kapasitesini kendi deneyimlerinden idrak edebilir.
38. Bu üç halin*, ana olan (dördüncü hal) tarafından canlandırma(sı) olmalıdır.
39. Aklın halleri durumunda olduğu gibi, beden, duyu organları ve dış şeyler için de aşkın şuurun ilahi mutluluğunun canlandırması olmalıdır.
40. İstek ve arzu duygusundan dolayı, bir varoluş biçiminden diğerine doğru ileri taşınan deneysel bireyin dışa dönüşü vardır.
41. Farkındalığı dördüncü halde sabitçe duran Yogi’de, arzunun bitmesiyle, deneysel birey durumu da biter.
42. Arzunun bitmesinden sonra, kaba elementlerden oluşan bedeni sadece bir örtü olarak kullanır. Özgürleşmiş olmak mükemmel gerçeklik olan Şiva gibi üstün olmaktır.
43. Evrensel Yaşam gücünün (bedenle olan) bağı doğaldır.
44. Sol (ida), sağ (pingala) ve orta (susumna) tüm kanallarda prana şakti vardır. Prana Şakti’nin içsel durumunun merkezi olan Gerçek’in farkındalığının sürekli uygulamasıyla, bu merkezi Gerçeklik’in farkındalığı, yani her durumda ve tüm koşullarda yüce Ben-şuuru devam eder.
45. Bu yogi’nin durumda tekrar tekrar hem içsel hem de dışsal olarak İlahi’nin farkındalığı olur.

1. bölüm notları:
*) Mayiya mala: Mala sınırlanmak demek. Mayiya mala, Maya’dan (ilüzyondan/yanılsamadan) kaynaklanan sınırlanmalar anlamına geliyor.
Karma mala: .Vasana’lar (izlenimler) yüzünden oluşan sınırlamalar demektir.
**) Kumari: evrenin tezahürü oyununu oynamaya niyetlenen ve en sonunda bundan vazgeçen kişi. Kumari kelime anlamı ile bakir/e demektir.
Uma: En Yüksek Bhairava (Siva) kademesi
***) Suddhavidya: Özben olarak kendini gösteren yüce şuur

2. bölüm notları:
*) mayik: sınırlı güç, saf olmayan bilgi

3. bölüm notları:
tattwa: Genel anlamı ilkeler demektir. Her bir okula göre anlamı değişik olmasına karşın, batıda en bilinen ilkeler, 5 elementtir (toprak, su, ateş, hava, eter). Bu sutralarda bedendeki tattva denildiği zaman, 5 element, manas (akıl), buddhi (zihin), ahamkara (ego) kastedilmektedir.
maya: yanılsama, ilüzyon
bhavana: kişinin düşüncelerini belli bir şekilde yönlendirmesi, kendini belli bir şekilde hayal etmesi.
Şuşumna: en genel anlamıyla, omurilik ortasından geçtiği düşünülen merkez enerji kanalı
Unmana: sürekli olarak Bir’liği yaşama durumu
Şakti: güç
İlahi Şakti’nin en yüksek gücü, “kişinin her tür (meditasyon, konsantrasyon, vb gibi) çabayı terk edip, içe dönüş şeklinde Güç’ün üzerine yoğunlaşması olarak açıklanmaktadır.
Suddha vidya: Kişide, dualitenin sınırlarının kaybolması, kişinin “ben hem benim hem de oyum demesi” hali.
Mahesvari ve diğerleri: Tek bir ilahi gerçeğin farklı yüzleri (alfabede toplam 8 yüzden bahsedilir).
Üç hal: Uyanıklık, rüya, derin uyku halleri – dördüncü hal; Turya yani mutluluk (farkındalık) halidir.


Kaynakça:
Çeviri: Shiva Sutras, Jaideva Singh, Motilal Banardisass
Shiva Sutra yorumları:
1. Ksemaraja, Vimarsini
2. Siva-sutra-vritti
3. Siva-sutra varttikam, Bhaskara
4. Siva-sutra-varttikam, Varadaraja

1 yorum:

Sidha dedi ki...

İnsan bunları okuyunca bile bir etki yaratıyor.